Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

- Αποδοχές ιδιαίτερων γραμματέων των Δημάρχων - Προσόντα πρόσληψης ειδικών συνεργατών

- Αποδοχές ιδιαίτερων γραμματέων των Δημάρχων
Σύμφωνα με την Γν ΝΣΚ 339/2011 οι καταβαλλόμενες, κατά τη διάταξη του άρθρου 162 παρ. 1 του Ν 3584/2007, αποδοχές Ιδιαιτέρου Γραμματέα Δημάρχου είναι αντίστοιχες των αποδοχών Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, αντίστοιχης πληθυσμιακής κατηγορίας, σε αυτές δε περιλαμβάνονται μόνο ο βασικός κατηγορίας, τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, το ύψος των οποίων υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στη 2/3850/022/19-02-2008 ΚΥΑ καιόχι τα πάγια έξοδα κίνησης και η μηνιαία αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίαςπου καταβάλλονται στους Ειδικούς Συνεργάτες των Δήμων. (Η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής βλ.Υπ. Οικ. αρ. πρωτ. 2/4656/0022/23.1.2012)
Όμως με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 62/2012, έγιναν δεκτά τα κάτωθι: Στην έννοια των «αποδοχών» των ειδικών συνεργατών, οι οποίες καταβάλλονται στους ιδιαίτερους γραμματείς των Δημάρχων, περιλαμβάνεται και το ποσό της πάγιας αποζημίωσης χωρίς ωράριο εργασίας, καθόσον αυτή συνδέεται με τις ειδικές συνθήκες απασχόλησής τους, συναρτάται άμεσα με την άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους και αποτελεί σημαντικό μέρος των αποδοχών τους, η δε καταβολή της αποτελεί παρακολούθημα του βασικού μισθού του ειδικού συνεργάτη, ενώ φέρει και αυτή τα βασικά χαρακτηριστικά των αποδοχών τους, ήτοι τους χορηγείται σε διαρκή και περιοδική βάση και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι διαφοροποιείται από τις τακτικές τους αποδοχές (Πρακτικά Ι Τμ. 19η Συν/5.7.2007). Ενόψει αυτό, το ποσό της πάγιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων θα πρέπει να συνυπολογιστεί στις τακτικές αποδοχές τους καταβαλλόμενο, εκ του λόγου αυτού, και στους γραμματείς των Δημάρχων (βλ. και προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 242 του ν.1181/1981, Α΄204). Συνεπώς, η εκτός ωραρίου εργασία των ιδιαίτερων γραμματέων των Δημάρχων αμείβεται αποκλειστικά με βάση την προαναφερόμενη 2/3850/0022/19.2.2008 κοινή υπουργική απόφαση και δεν είναι νόμιμη η καταβολή σε αυτούς αμοιβής για παροχή υπερωριακής εργασίας δυνάμει των διατάξεων του προϊσχύσαντος ν.3205/2003 και ήδη του ν.4024/2011, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο στο τακτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. (βλ. Πράξη 122/2009 Ι Τμ. Ελ.Συν.).Συνεπώς, στους ιδιαίτερους γραμματείς Δημάρχων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 περί αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/3850/0022/19.2.2008 περί καταβολής κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για εκτός ωραρίου εργασία.
Υπενθυμίζουμε ότι από 1.1.2013 καταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων Δημάρχων που έχουν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. (άρθρο πρώτο υποπαρ.ΣΤ1. του Ν. 4093/12).


- Προσόντα πρόσληψης ειδικών συνεργατών

Με την Ελ. Συν. Τμ. 1 Πράξη 181/2012 απορρίφτηκε η αίτηση ανάκλησης της 7/2012 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Τμήμα Ι. Υπενθυμίζουμε ότι η πράξη αφορούσε τα προσόντατα οποία ζητούνταν για την κάληψη των θέσεων ειδικών συνεργατών. Συγκεκριμένα κρίθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα πρόσληψης, χωρίς να κωλύεται η διοίκηση να αξιώνει την ύπαρξη επιπλέον προσόντων, διότι οι διατάξεις αυτές καθορίζουνμε τρόπο σαφή,λεπτομερή και εξαντλητικό τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών για τους ειδικούς συνεργάτες, ο οποίος αντίθετα απαιτείται μόνο για τους επιστημονικούς συνεργάτες και επομένως δεν καταλείπουν περιθώριο αποκλεισμού, από την οικεία διαδικασία πρόσληψης, προσώπων που διαθέτουντα νόμιμα προσόντα για την πλήρωση των σχετικών θέσεων. Τέλος, η επίκληση σχετικών γνωστοποιήσεων άλλων Δήμων, που περιέλαβαν αντίστοιχη απαίτηση,δεν ασκεί εν προκειμένω καμία επιρροή δοθέντος ότι οι σχετικές διατάξεις είναισαφείς και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η καταστρατήγησή τους, ούτε συγχωρείται οαποκλεισμός,από την οικεία διαδικασία πρόσληψης, προσώπων που διέθεταν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου